English

За нас

Всяка програма, която разработваме, стъпва на сериозно проучване. Опитваме се да разберем и вникнем във вашата сфера на дейност. Да си отговорим на въпросите къде сте, къде искате да стигнете и какво би могло да ви попречи да осъществите мечтите си.

Разработваме комуникационни програми, които ви помагат да постигнете бизнес целите си като комуникираме послания до различни целеви аудитории.

Предпочитаме дългосрочните партньорства. Самата природа на PR е такава — промяна в мисленето и поведението не се постига с една стратегия, едно–единствено събитие или няколко текста.

Понякога работим и ad hoc, по проект.

И в двата случая обаче — дългосрочно сътрудничество или отделна поръчка — управляваме проекта ви, така че във всеки един етап да знаете какво е свършено и какво предстои.

В началото на всеки месец заедно планираме приоритетите. В края на месеца получавате подробен отчет за дейностите и резултатите.

При криза в комуникациите имате достъп до нас 24–часа в денонощието, 7 дни от седмицата.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week