English

Услуги


Корпоративни комуникации

Разработваме и прилагаме PR програми за позициониране на вашата организация, продукт или услуга и управление на техния имидж.

Връзки с общности

Установяваме диалог с различни общности (потециални инвеститори, клиенти, неправителствени организации, общини, ученици и студенти, спонсори и т.н.) Намираме подходящи за вас speaking & networking opportunities.

Корпоративна социална отговорност

Търсим каузата, с която вашата организация, продукт или услуга може да се идентифицират.

Вътрешни комуникации

Разработваме програми за достъпна и последователна комуникация с вашите служители.

Public affairs & thrid party endorsement

Установяваме контакт и изграждаме взаимоотношения с лидери на мнение и хора, които вземат важните за вас решения. Използваме подходящи експерти като посланици на вашата кауза.

Приватизация, инвестиции, придобивания

Разработваме и прилагаме PR програми за приватизационни сделки, инвестиции „на зелено”, сливания, придобивания и др.

Комуникация на проблеми и кризи

Предотвратяваме и управляваме кризи. Комуникираме проблеми и актуални въпроси.

Връзки с медиите

Разработваме послания за вашата организация, продукт или услуга и ги „превеждаме” на езика на медиите, така че да „влезете” в новините.

Продуктов PR

Разработваме и прилагаме PR програми за представяне на нов продукт или за подкрепа на вече съществуващ.

Обучения

Обучаваме ви да разбирате медиите и да общувате с тях така, че да постигате резултат.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week